Ponovljeni natječaj za radno mjesto administrativnog referenta

Turistička zajednica Općine Plitvička JezeraNovostiLeave a Comment

Ponovljeni natječaj za radno mjesto administrativnog referenta

Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera poziva sve zainteresirane da se prijave na Natječaj za radno mjesto Administrativnog referenta u TZO Plitvička Jezera.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja / do 13.2.2024.. Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom.

Natječaj za radno mjesto Administrativni referent
Traži se izvršitelj/ica na određeno vrijeme (6 mjeseci). Predviđeni početak rada je do 1. ožujka 2024. godine.

Opis poslova

Priprema dokumentacije, urudžbiranje pošte i pismohrane, prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka, distribucija promidžbenog materijala, sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica, te obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor.

Prijava

Kandidati moraju ispunjavati sve propisane uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, NN 13/2022 (31.1.2022.):

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)
 • najmanje jedna godina radnog iskustva
 • znanje jednoga stranog jezika
 • znanje rada na osobnom računalu

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkoj zajednici. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (NN 44/22) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkoj zajednici, ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i obveznike uplate naknade za pristup ispitu kojom se podmiruju troškovi polaganja stručnog ispita.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima;
 • dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava)
 • pisana izjava o znanju rada na računalu
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Valjanim prijavama smatrati će se one koje su poslane zaključno s datumom posljednjeg dana od objave Javnog natječaja na web stranici Turističke zajednice općine Plitvička Jezera. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, biti će proveden intervju i testiranje ( usmeno i pismeno). Osobe koje dostave dokaze o poznavanju više svjetskih jezika, a što će se provjeravati na usmenom dijelu testiranja, ostvaruju prednost pred ostalim kandidatima pod jednakim uvjetima.
Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua i testiranja telefonskim putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua i testiranja. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru I testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja. Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu:

„ Za natječaj – ne otvaraj“
Turistička zajednica općine Plitvička Jezera
Trg sv. Jurja 19.
53230 Korenica

Odluka-o-raspisivanju-natjecaja

ponovljeni-natjecaj-referent-24

Imate komentar?

Vaša email adresa neće biti javna. Oznaka za obvezna polja je *