Natječaj za izbor i imenovanje direktora/-ice TZO Plitvička Jezera

Turistička zajednica Općine Plitvička JezeraNovostiLeave a Comment

Pravilnik Narodne novine

Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera objavljuje natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja, a isti će se objaviti na web stranici Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu: Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 19, 53230 Korenica, s naznakom: „Za natječaj – ne otvaraj!“

PDF sadržaj natječaja i potrebne obrasce možete preuzeti klikom na gumb:

Preuzmi sadržaj Natječaja

Preuzmi obrazac izjave o davanju suglasnosti

Preuzmi obrazac prijave na natječaj

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19, 42/20) i članka 23. stavak 1. točka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 6/20), te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera od 28.10.2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda
Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera

– 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme na 4 godine

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj: 93/14, 127/17 i 98/19) direktor/direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete propisane člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj: 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu (2022.g.);
 4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 6. da poznaje rad na osobnom računalu.

II. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat/kinja za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu/joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19, 42/20)

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

III. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 3. dokaze o radnom iskustvu na poslovima s područja turizma (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje ranijeg poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, ugovor o radu, rješenje i sl.) iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke I., odnosno iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.
 4. detaljan prijedlog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu (2022.g.),
 5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata obrazovne ustanove ili vlastoručno potpisana izjava),
 6. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima
  položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (u skladu s člankom 23. stavkom 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19, 42/20),

U skladu sa člankom 23. stavak 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19, 42/20)  direktorom/direktoricom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od stupanja na rad.

 1. Dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili vlastoručno potpisana izjava).
 2. Uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca),
 3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice.
 4. Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera (izjavu preuzeti na web stranici TZO Plitvička Jezera discoverplitvice.com)
 5. Obrazac prijave na natječaj za izbor i imenovanje direktora TZ Općine Plitvička Jezera (obrazac prijave preuzeti na web stranici TZO Plitvička Jezera discoverplitvice.com)

NAPOMENA:

Sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19, 42/20):

 • direktor/direktorica turističke zajednice ne može biti predsjednik, niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice,
 • direktoru/direktorici turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu na području za koje je osnovana turistička zajednica,
 • direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu ovlaštene osobe za zastupanje turističke zajednice donositi odluke ili sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interese njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja,
 • direktor/direktorica turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.
 1. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja, a isti će se objaviti na web stranici Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
Trg sv. Jurja 19, 53230 KORENICA, s naznakom:
„Za natječaj – ne otvaraj!“

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti dokaze o pravu prednosti, a imaju prednost nad ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje Turističko vijeće Općine Plitvička Jezera na prijedlog predsjednika Turističke zajednice.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka pregleda pristiglih prijava Turističkom vijeću Općine Plitvička Jezera dostaviti zapisnik o otvaranju i pregledu prijava s listom kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja.

Za osobe koje udovoljavaju uvjetima natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje biti će provedeno prethodno testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkim putem najmanje 7 (sedam) dana prije testiranja.

Kandidati će biti obaviješteni o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, o načinu, mjestu i vremenu testiranja, te o područjima iz kojih se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Za kandidata/tkinju koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao/povukla prijavu za Natječaj.

Pozvani kandidati/kandidatkinje predstavit će Turističkom vijeću prijedlog programa za narednu kalendarsku godinu.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 30 dana od dana donošenje Odluke o odabiru kandidata/kandidatkinje na sjednici Turističkog vijeća Općine Plitvička Jezera.

Sa odabranim kandidatom/tkinjom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine počevši s danom 01. siječnja 2022. godine, uz obvezni probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnom obrazloženja.

V. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja, sukladno Uredbi EU 2016/679.

Klasa: 334-01/21-36
Ur.broj:2125/11-09/01
Korenica, 29.10.2021.

Predsjednik Turističkog vijeća
Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera
Ante Kovač

Imate komentar?

Vaša email adresa neće biti javna. Oznaka za obvezna polja je *